People

Yingwei Pan

JD AI Research

Jun Xu

JD AI Research

Yehao Li

JD AI Research

Ting Yao

JD AI Research

Tao Mei

JD AI Research

Contact

Yingwei Pan: [email protected]
Jun Xu: [email protected]
Yehao Li: [email protected]
Ting Yao: [email protected]