People

Yingwei Pan

JD AI Research

Zhaofan Qiu

JD AI Research

Yehao Li

JD AI Research

Fuchen Long

JD AI Research

Ting Yao

JD AI Research

Tao Mei

JD AI Research

Contact

Yingwei Pan: [email protected]
Zhaofan Qiu: [email protected]
Yehao Li: [email protected]
Fuchen Long: [email protected]
Ting Yao: [email protected]